Skip to content

Privacy en cookies

1. Inleiding

1.1   Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Stimezo Zwolle, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41023745 (‘Stimezo’).

1.2   Stimezo verzorgt ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen en zwangerschapsafbreking. Daarbij verwerkt Stimezo persoonsgegevens.

1.3   Stimezo gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische Stimezo houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

 

2. Contact met Stimezo

2.1   Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Stimezo wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

 

3. Persoonsgegevens

3.1   Afhankelijk van ondersteuning die Stimezo aanbiedt, kan Stimezo de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. voor- en achternaam;
 2. adresgegevens;
 3. telefoonnummer;
 4. e-mailadres;
 5. geboortedatum;
 6. geslacht;
 7. medische gegevens en gegevens over de gezondheid;
 8. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC- adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s); en
 9. betaalgegevens, waaronder het waaronder het bankrekeningnummer.

3.2   Welke persoonsgegevens Stimezo specifiek verwerkt hangt af van de dienstverlening die Stimezo voor u verzorgt en de functionaliteiten van de website die u gebruikt.

 

4. Doeleinden

4.1   Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. verzorgen van ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen en zwangerschapsafbreking;
 2. de uitvoering van de dienstverlening;
 3. het gebruik van de website; en
 4. het verbeteren van de website.

 

 

5. Gebruik van persoonsgegevens

5.1   Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Stimezo hoofdzakelijk om uitvoering te geven aan de afspraken tussen u en Stimezo. Stimezo verwerkt ook persoonsgegevens op basis van wet- en Op de dienstverlening van Stimezo is allerlei medische wet- en regelgeving van toepassing, zoals maar niet beperkt tot de WGBO, de Wafz, de Wkggz, de Zorgverzekeringswet, de Wlz en de subsidieregelingen voor abortusklinieken. Stimezo verwerkt ook persoonsgegevens wanneer Stimezo daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1   Wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u of wanneer Stimezo daartoe wettelijk is gerechtigd, stuurt Stimezo de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals maar niet beperkt tot IT-ondernemingen die Stimezo assisteren met de website en het beheren van persoonsgegevens, de boekhouder of accountant, ketenpartners zoals artsen in ziekenhuizen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de geschillencommissie en de apotheek.

6.2   Indien Stimezo uw gegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht uw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, wanneer de wet dat voorschrijft.

6.3   Stimezo zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht of zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 

7. Beveiliging en bewaring

7.1   Stimezo neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

7.2   Stimezo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Stimezo bewaart uw gegevens niet langer dan twintig jaar na het eindigen van de behandelrelatie die u met Stimezo hebt.

7.3   Wanneer u uw toestemming intrekt dan verwijdert Stimezo die persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien Stimezo uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

8. Cookies en profilering

8.1   Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Stimezo bezoekt. Op de website(s) van Stimezo worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

8.2   Voor het gebruik van tracking cookies vraagt Stimezo toestemming wanneer u de website Wanneer u geen toestemming verleent, worden geen tracking cookies verwerkt.

8.3   Daarnaast kan Stimezo gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te Daarvoor maakt Stimezo gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de EER. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

8.4   Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

 

9. Websites van derden

9.1   De website van Stimezo kan verwijzingen naar andere websites bevatten door middel van hyperlinks. Stimezo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

10. Wijzigingen

10.1 Stimezo kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

11.1 U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Stimezo een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken antwoord. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan vragen@stimezo-zwolle.nl.

 

12. Klachten

12.1 Stimezo hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.